Època de CanvisTASCA


El diari Menorca vol iniciar una sèrie d´escrits d´opinió sobre els joves menorquins avui. Alguns diuen que ja no són rebels altres que sempre hi ha hagut joves de tot tipus: rebels i conformats, romàntics i pràctics. Què penseu? Què vol dir ser rebel? Coneixeu persones rebels? Què significa avui dia ser romàntic? Per quin motiu els romàntics es rebel·len respecte de l'època anterior?

Volen que investigueu aquestes preguntes i organitzeu les respostes a través d'un informe escrit i d' una presentació en Power Point. La presentació hauria d'incloure aquests punts:

EL PASSAT
 • Per quins motius els romàntics es rebel·laven respecte de l`època anterior?
 • Quina relació hi ha entre els romàntics, les revolucions burgeses i les reivindicacions nacionals del XIX?
EL PRESENT
 • Hi ha moviments similars avui en dia? Vivim també una època de canvis? Per què?
 • En quins cantants o cançons actuals hi podem trobar un contingut rebel respecte de la societat en què vivim?
 • Quins són els teus textos romàntics preferits?
 • Quins personatges públics manifesten actituds rebels?
 • Hi ha avui algun moviment cultural i literari similar al del romanticisme? qui serien els autors/textos?
EL NOSTRE ENTORN
 • al nostre centre? Els rebels i romàntics o els pràctics i conformats?.
 • Què penses sobre l'existència deQuin tipus de joves predominen diferents formes de veure la realitat?Objectius i continguts

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES


Català

Socials


CRITERIS D'AVALUACIÓ (Posar un color per cada assignatura. No posar-ne molts. No més de 4 per assignatura, que si no la rúbrica queda enorme.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
1
- Situar en el temps i en l’espai els períodes i els fets transcendents i processos històrics rellevants que s’estudien en aquest curs i identificar el temps històric en el món, a Europa i a Espanya, aplicant les convencions i els conceptes habituals a l’estudi de la història.
- Identificar les causes i les conseqüències dels fets i els processos històrics significatius, establir-ne connexions i reconèixer la causalitat múltiple que comporten els fets socials.
CSC. Comprendre la realitat social. Usar l’anàlisi multicausal i sistèmica per jutjar els fets i els problemes socials i històrics

CTID. Conèixer i aplicar les TIC. Manejar programes de processament de textos, presentacions i editors gràfics.
2
- Dur a terme un treball individual i en grup sobre algun focus de tensió política o social al món actual, indagar-ne els antecedents històrics, analitzar-ne les causes i plantejar possibles desenllaços utilitzant fonts d’informació pertinents, incloses algunes que ofereixin interpretacions diferents o complementàries d’un mateix fet.
Competència social i ciutadana
Comprendre la realitat social. Comprendre la pluralitat de les societats actuals i valorar la diferència.
3
Distingir els principals períodes de la literatura catalana i relacionar-los amb el context històricosocial, els gèneres literaris i alguns autors significatius.
Mostrar coneixement de les relacions entre les obres llegides i comentades, el context en què apareixen i els autors més rellevants de la història de la literatura, realitzant un treball personal d’informació i de síntesi, en suport paper o digital.
Competència lingüística
Conèixer els trets fonamentals d'obres literàries rellevants.
Comprendre, interpretar i representar la realitat a partir de textos orals i escrits.

CTID. Transformar la informació en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la, per aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de feina i d’oci prèviament establerts.4
Exposar, explicar, argumentar, resumir i comentar, en suport paper o digital, usant el registre adequat, organitzant les idees amb claredat, enllaçant els enunciats en seqüències lineals cohesionades, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la importància de planificar i revisar el text.
Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Expressar per escrit pensaments, emocions, vivències, opinions, creacions de manera clara (vocabulari), organitzada (estructura i coherència) i adequada al context.

CCLA. Competència sociolingüística. Respectar les normes ortogràfiques en la producció de textos escrits i valorar la seva necessitat.
5
Participar activament i reflexivament en interaccions orals, escrites i audiovisuals per a l' aprenentatge i per a les relacions socials, dintre i fora de l'aula i amb l'ús dels recursos de les TIC, identificant els problemes de comunicació i sabent resoldre-les convenientment
CCLA. Parlar en públic amb seguretat i confiança.
6
Afegir un criteri d´avaluació d'educació artística per valorar la creativiat hora de fer el power point (veure rúbrica informe escrit, punt 6)
Afegir la Competència cultural i artística.
7
Adquirir valors humanitzadors que no siguin excloents i manifestar una actitud de respecte i empatia envers els altres. Reconèixer el valor de la pluralitat i de la diversitat, distingint-les dels elements diferenciadors que estan a la base d'algunes discriminacions.(Ed EC)
CSC. Ser conscient de l’existència de diferents perspectives per analitzar la realitat i comprendre altres punts de vista.
CSC. Comprendre la pluralitat i valorar la diferència.
8
Assumir responsabilitats personals i compromisos per fer un món més just i equitatiu dins les pròpies possibilitats, per mitjà de la participació individual i en grup en activitats socials a dins i fora del centre. (Ed EC)
CSC. Assumir la responsabilitat individual en el treball amb els altres.


Competència social i ciutadana
Utilitzar el judici ètic per prendre decisions

AVALUACIÓ

Català
Nota individual
Nota grup
Informe escrit (part literatura)
40%

Power point

20%
Exposició oral
20%

Treball en equip
20%


Socials
Nota individual
Nota grup
Informe escrit (context històric)
40%

Power point

20%
Exposició oral
20%

Treball en equip
20%


Rúbrica de l'informe escrit

Títol: Encara hi ha romàntics?
Els nombres a la columna esquerra provenen dels criteris d´avaluació+cb.


Has de millorar
Satisfactori
Bo
Excel·lent
1, 3
Sap cercar, seleccionar i organitzar la informació sobre els autors romàntics, el context històric i els romàntics actuals
Cerca i reté la informació però necessita ajuda i assitència per emprar les TIC i navegar per internet.
Navega bé per internet sense perdre's pels hiperlinks, pren nota i sap classificar i emmagatzemar la informació.
Empra bé internet, pren nota de les pàgines, cita bé les fonts emprades i sintetitza les idees principals.
Empra molt bé internet, pren nota de les pàgines, cita bé les fonts i troba noves fonts d'informació. Utilitza i reelabora la informació que prèviament ha sintetitzat a l'informe escrit per elaborar un power point.
2, 4
Sap registrar i sintetitzar la informació a través d´un informe escrit en format word
La informació no està organitzada, no es responen totes les preguntes. Hi ha molts errors ortogràfics, gramaticals o de puntuació.
La informació està organitzada tot i que la redacció no és l'adequada. No s´han contestat prou àmpliament totes les preguntes. Hi ha alguna errada de gramàtica, ortografia o de puntuació.
La informació està ben estructurada i respon a les preguntes. Gairebé no hi ha errades gramaticals, ortogràfiques o de puntuació.
La informació està molt ben estructurada i organitzada sense errades gramaticals, ortogràfiques o de puntuació.

Rúbrica del power point i l'exposició oral
1
2
3
4
1
Sap situar en el temps i en l’espai el moviment romàntic, els fets transcendents i processos històrics que el van desencadenar (causes) i les seves conseqüències
Ha contestat bé un 50% de les preguntes sobre el tema que li ha fet el públic.
Ha fet un eix cronològic i ha contestat acceptablement ls preguntes del públic.
Ha fet una línia del temps on line i ha contestat acceptablement les preguntes del públic.
Ha fet una línia del temps i un mapa conceptual i ha sabut contestar totes les preguntes del públic.


2
Comprèn la pluralitat de les societats actuals i valora les diferents formes d´entendre la realitat: romàntica, rebel, conformada, pràctica...
Manifesta amb els seus gestos, actes i paraules la seva dificultat per a comprendre la diferència i pluralitat
Encara que valora la pluralitat i la diferència, de vegades mostra un comportament poc comprensiu
Comprén i respecta habitualment la pluralitat i la diferència com a valor
Els seus actes, gestos i paraules posen de manifest que la pluralitat i la diferència són una gran riquesa
4
Sap expressar per escrit pensaments, emocions, vivències, opinions, creacions de manera clara (vocabulari), organitzada (estructura i coherència) i adequada al context.
Aquest ítem es refereix al redactat del power point? o han de produir altres textos? En quin moment han de fer un escrit els alumnes? abans o després del power point? sobre què? Per exemple, podria ser redactar la seva opinió sobre els tipus de joves de l´institut i les distintes formes de mirar la realitat. Si fos així quedaria molt bé lligar-lo amb el punt 2 d'aquesta rúbrica.
Han de produir altres textos, `tot i això ens esteim pensant incloure l´opinió dels joves de l´institut.
Presenta un lèxic pobre i dificultat en l'estructura del text.
Presenta dificultats en l' ús d' un lèxic apropiat i una estructura seqüenciada i ordenada en la majoria de situacions comunicatives.
Presenta un lèxic adequat; una estructura clara, ordenada i coherent i mostra adequació en la majoria de situacions comunicatives proposades.
Presenta un lèxic ric i divers; una estructura clara, ordenada i coherent i mostra adequació en totes les situacions comunicatives proposades.
5
Parlar en públic amb seguretat i confiança
La projecció de la veu i la pronúncia no és l'adequada. La informació no està organitzada.
La informació està organitzada però li falta vocabulari i/o no mira al públic quan parla. Es nota que no ho ha practicat abans.
Ha fet un resum de la informació però quan l'exposa passa més temps llegint que mirant al públic. No ha memoritzat les idees principals.
La informació està organitzada en un esquema o mapa conceptual. Empra nou vocabulari i posa exemples. Parla a poc a poc i mira al públic la major part del temps. Ha après de memòria les idees principals.
6
Creativitat en el disseny del power point.
El disseny no és clar. Hi ha massa text i poques imatges. No es demostra gaire creativitat. No ha après a fer bé el power point.
El disseny és clar i es nota certa creativitat. Li ha costat aprendre a fer el power power point.
El disseny denota imaginació i creativitat. No li ha costat aprendre a fer el power point.
El disseny és innovador. Incorpora arxius gràfics i sonors (vídeos, música...).

Rúbrica d´avaluació del treball en equip


Criteris d´av+CB
Suficient

Notable
Excel·lent
5
Sap escoltar, comprendre i s’implica activament en les converses amb una actitud dialogant.
Escolta l’altre però no li dirigeix la mirada i xerra poc. No manifesta la seva opinió ni participa en les discussions.
Participa en les discussions però li falta vocabulari i/o empra un tò de veu poc adequat i/o vol tancar massa idees amb una frase i/o interromp.
Es comunica oralment de forma adequada i entenedora. Es nota que abans ha organitzat els seus pensaments.
Mira a l’altre directament, li fa preguntes per assegurar-se de què s’entenen i l’anima quan fa una cosa bé. Sap destacar les idees importants subratllant-les amb el to de veu.
2, 7
Manifesta respecte i empatia. Comprèn la pluralitat i l’existència d’altres punts de vista.
Manifesta amb els seus gestos i paraules la seva dificultad per acceptar la diferència.
Encara que valora la pluralitat, a vegades mostra un comportament poc comprensiu.
Comprèn i respecta la pluralitat i la diferència com un valor.
Manifesta amb fets, gestos i paraules que per ell/a la pluralitat és una riquesa.
8
Assumeix responsabilitats per mitjà de la participació en el projecte
No compleix les seves responsabilitats individuals.A vegades intenta fer la feina sol. No participa en l'elaboració de les activitats.
Compleix amb les seves responsabilitats protestant i a vegades es mostra individualista.
Participa en l'organització de l'equip. Es concentra en la feina i en els terminis. És capaç de mantenir el seu compromís al llarg del curs.
Participa en l'organització de l'equip amb entusiasme. Dóna suggeriments per ajudar i rep ajut de la resta. L'actitud és positiva i contribueix molt activament a l'elaboració de totes les activitats.PROCÉS. ACTIVITATS

Activitat 1. Presentació del problema i reunió en grups per esbrinar com resoldre'l. Coneixements previs, etc.... (dues sessions mínim)
Hi he afegit aquesta activitat mirant la vostra temporització. Ademés és important tenir-la en compte i preparar-la molt bé.
Heu de pensar:
- Com presentareu el projecte i el problema/tasca???? Podeu emprar vídeos, power points....Pensau que aquí també heu de presentar les rúbriques.
- Preveure un temps per la formació dels grups i per repartir feines. Als grups tothom farà el mateix o repartireu subtemes (tècnica trencaclosques)?
- Una altra sessió per decidir les passes a seguir: què sabem, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat) veure fitxa núm 4.

Activitat 2:
-- Una part de l´activitat seria fer una recerca sobre els autors romàntics determinats, que previament el professor ha assenyalat, tot valorant-hi la seva contibució al canvi.
-- Has de fer un informe en format WORD titolat: ENCARA HI HA ROMÀNTICS?, que ha de contenir els següents apartats:
 • Per quins motius els romàntics es rebel·laven respecte de l`època anterior?
 • Quina relació hi ha entre els romàntics, les revolucions burgeses i les reivindicacions nacionals del XIX?
 • Què vol dir ser romàntic?
 • Hi ha moviments similars avui en dia? Vivim també una època de canvis? Per què?
 • Quins personatges o cançons actuals presenten una actitud rebel o romàntica?
 • Quins són els teus textos/cançons romàntics preferits?
 • Quins tipus de joves predominen més al nostre IES? (rebels, romàntics, pràctics, conformats)
 • Tu et consideres romàntic? per què sí, per què no?.

 • Què penses sobre l'existència de diferents formes de veure la realitat? Creus que és problemàtic o enriquidor?.

Els hi serà útil que els hi doneu fitxes que els ajudin a extreure informació com la núm 7 i 14 i 16 d´aquests materials.

Activitat 3: elaborar el Power point que integri tota la informació.
- Primer heu de llegir aquest document sobre com es fa un power point

Activitat 4: exposició oral davant els companys. Els companys han de dur preguntes preparades per fer-lis als que exposen. Aquestes preguntes serviran d´avaluació (veure rúbrica). Aquí heu de decidir si es fa una exposició oral davant el consell escolar (com dèiem a la tasca) o no. Si ho trobau massa complicat deixem-ho com ho diu aquí però en aquest cas heu d'esborrar lo del consell escolar de la tasca. • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives). Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.

 • Diferents perspectives. Argumentació.

 • Estructuració. Treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.

 • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.

TEMPORALITZACIÓ

Joan i Gràcia... tenim un petit problema. Heu preparat una super proposta que inclou tal quantitat d´ítems d´avaluació que no es pot dur a terme amb quatre sessions. Açò s´haurà de replantejar. O bé hi afegiu sessions o bé elimineu criteris d´avaluació. Jo hi afegiria sessions, perquè amb sa feinada que heu fet!!!!

Es dedicaran quatre sessions.
La primera sessió: presentació de l´activitat i començament de la feina.
La segona sessio: elaboració dels informes en word.
La tercera sessió: elaboració del power point.
La quarta sessió: presentació del power point i exposició oral als companys.